Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хяналт шалгалт хийв.

2022 оны 12 сарын 13

Хяналт шалгалтыг эрсдэл бүхий газруудад хийв.

Шавар, Хайлантай Чиглэлд хяналт шалгалтаар ажиллаа.

Хяналт шалгалт хийлээ.

2022 оны 10 сарын 14

2 хоног Ороох чиглэлд хяналт шалгалтаар ажиллаа.

БОАЖ-ын сайдын 2022 оны А/282, А/372 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх хүрээнд самар түүх иргэдэд эрхийн бичиг олгон ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, төөрөх, ...

Хамгаалалтын захиргаа, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ, Хялганат тосгоны Цагдаагийн тасагтай "Хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай" 03 дугаартай удирдамжийн дагуу...

Хамтарсан хяналт шалгалт

2022 оны 09 сарын 01

Хамгаалалтын захиргаа, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ, Цагдаагийн хэсэг хамтран 2022.08.28-31-ний өдрүүдэд хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Зөрчил илрүүлэв.

2022 оны 05 сарын 30

ДЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд Гацуурт ХХК зөвшөөрөлгүй мал оруулсан ТХГН-ийн тухай хууль тогтоомж зөрчөөд байна.

Загас барих хориотой үед 10 ш загас барьсан иргэнийг саатуулж зөрчлийг бүрэн шийдвэрлэж ажилласан.

Хамтарсан хяналт шалгалт

2022 оны 05 сарын 30

Хилийн 0286 дугаар ангийн ... дугаар застав, Сэлэнгэ сумын Цагдаагийн албатай хамтран хяналт шалгалт хийж ДЦГ-т хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан 1 зөрчлийг илр...

"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төслийн хүрээнд 2017-2021 онуудад хамгаалалтын захиргаа болон орчны бүсийн сумд...

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн түймрийн эрсдлийн зэрэг

Хяналт шалгалтын ажил

2022 оны 03 сарын 24

Мод бэлтгэх эрх авсан ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаа.