Журам ...
Ойн дагалт баялгийг хамгаалах зохистой ашиглах журам