Хяналт шалгалтын ажил

2022 оны 03 сарын 24

ДЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд мод бэлтгэх эрх авсан ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаа. ҮҮНД: Ойгоос мод бэлтгэх журам, болон ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах бэлэн байдал, багаж хэрэгслийг шалгаж шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2 ААН-д заавар зөвлөмж өгч ажиллаа. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилгүй.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now