Дархан цаазат газар болон орчны бүсийн нутаг дэвсгэрт Хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Б. Оюунсүрэн, Сэлэнгэ сумын БОХУБ Б.Бямбаа, Цагдаа н.Сандагдорж, Жолооч Д.Оросоо нарын бүрэлдэхүүнтэй бүлэг 3 хоног хийж гүйцэтгэлээ. ҮҮНД. Нэг. Самар түүх зорилгоор явсан 1 автомашинтай 8 иргэн, загас барих зорилгоор явсан 3 автомашинтай 11 иргэнийг саатуулж автомашинд үзлэг хийж шалгалт хийж ТХГН-ийн тухай хууль тогтоомж, журмыг танилцуулан буцааж нийт 19 иргэнийг хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллаа. Хоёр. Шар нарст ХХК-ны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ой хээрийн түймрээс хамгаалах, БОАЖ-ын сайдын 2022 оны 09 дүгээр албан даалгаврыг танилцуулж зөвлөмж өглөө. Гурав. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх санамж зөвлөгөөг хадланд гарсан 21 иргэнд өгч ажиллаа. Дөрөв. Орчны бүсэд мод бэлтгэж байгаа 1 ААН-ийн үйл ажиллагааг шалгаж ой хээрийн түймрээс хамгаалах, байгальд хог хаягдлаа хаяхгүй байх санамж зөвлөгөө өглөө. Хамгаалалтын захиргаа, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ, Хялганат тосгоны Цагдаагийн тасагтай "Хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай" 03 дугаартай удирдамжийн дагуу 2 дах хяналт шалгалтыг

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now